Статут Спілки адвокатів України (архів)

VI З'їзд Спілки адвокатів України

Прийнято у новій редакції

VІ звітно-виборним З’їздом САУ

18 листопада 2006 р.

СТАТУТ

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

"СПІЛКА АДВОКАТІВ УКРАЇНИ"

Цей статут визначає порядок діяльності та ліквідації всеукраїнської громадської організації «спілка адвокатів україни», що створена на підставі рішення установчого з’їзду спілки адвокатів україни від 22 вересня 1990 року.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Спілка — всеукраїнська громадська організація «спілка адвокатів україни».

Відділення — регіональні відділення спілки.

З’їзд — вищий керівний орган спілки, склад та компетенція якого визначаються розділом 5 статуту.

Рада — постійно діючий у період між З’їздами вищий керівний орган спілки, склад та компетенція якого визначаються статтями 5.10. Та 5.11. Статуту.

Правління — виконавчий орган спілки, склад та компетенція якого визначаються у статті 5.12. Статуту.

Президент, віце-президенти — посадові особи спілки, порядок обрання та компетенція яких визначаються статтями 5.7.5. — 5.9. Статуту.

Ревізійна комісія — контрольний орган спілки, склад та компетенція якого визначаються у статті 5.14. Статуту.

Секретаріат — структурний підрозділ спілки, компетенція якого визначається у статті 5.13. Статуту.

Статут — цей статут спілки.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Всеукраїнська громадська організація «спілка адвокатів україни» (надалі спілка) — добровільна, професійна, незалежна, самоврядна всеукраїнська організація адвокатів україни.

1.2. Спілка у своїй діяльності керується конституцією україни, законом україни «про адвокатуру», правилами адвокатської етики, іншим законодавством україни та цим статутом.

1.3. Діяльність спілки поширюється на територію україни.

1.4. У спілці забезпечується демократизм внутріспілкових відносин. Спілка створена і діє на принципах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, виборності та підзвітності керівних органів, законності і гласності.

1.5. Спілка може засновувати та вступати в інші громадські об’єднання, в тому числі міжнародні або укладати з ними угоди про співробітництво і взаємодопомогу.

1.6. Спілка та її регіональні відділення в автономній республіці крим, областях, містах києві та севастополі є юридичними особами, мають самостійний баланс та рахунки в банківських установах, печатки, штампи.

1.7.Спілка має власну символіку, яка затверджується з’їздом спілки і підлягає державній реєстрації в установленому законом порядку.

1.8. Відділення спілки керується у своїй діяльності власним положенням, що приймається відповідно до примірного положення та затверджується правлінням спілки. Відділення спілки реєструється у порядку, встановленому законодавством.

1.9. Спілка є неприбутковою організацією, виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові і немайнові права. Спілка веде статистичну звітність та подає фінансовим органам декларацію та звіти про свої доходи та витрати згідно чинного законодавства.

1.10. Спілка взаємодіє з державними органами, громадськими організаціями, зарубіжними та міжнародними організаціями.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СПІЛКИ

2.1. Спілка адвокатів україни діє з метою:

2.1.1. Об’єднання зусиль адвокатів україни у сприянні формуванню демократичної правової держави;

2.1.2. Сприяння реформуванню українського законодавства та його гармонізації із законодавством європейського союзу;

2.1.3. Підвищення рівня захисту та надання правової допомоги фізичним і юридичним особам, у тому числі іноземним;

2.1.4. Підвищення ролі і авторитету адвокатури в українському суспільстві;

2.1.5. Вдосконалення законодавчого регулювання діяльності адвокатури;

2.1.6. Сприяння досягненню адвокатурою повної самостійності і самоврядування;

2.1.7. Сприяння професійному розвитку адвокатів, підвищенню їх кваліфікації та поширенню правил адвокатської етики;

2.1.8. Захист законних інтересів членів спілки;

2.1.9. Поширення історичних традицій української адвокатури;

2.1.10. Сприяння розвитку і поглибленню міжнародних зв’язків адвокатів.

2.2. Спілка для досягнення свої мети ставить перед собою такі завдання:

2.2.1.Сприяти розвитку демократичних засад діяльності адвокатури, удосконаленню її організаційної структури, підвищенню престижу адвокатської професії, створенню належних умов для активної професійної і громадської діяльності адвокатів, впровадженню науково-технічних засобів у їх роботу;

2.2.2. Вносити пропозиції, що випливають з мети діяльності спілки, до органів влади та управління;

2.2.3. Забезпечувати захист соціальних та професійних прав і законних інтересів членів спілки; захищати інтереси членів спілки у державних органах, громадських та інших організаціях, зокрема у кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури і вищій кваліфікаційній комісії адвокатури;

2.2.4. Сприяти підвищенню кваліфікації і обміну досвідом роботи адвокатів, вивчати й узагальнювати адвокатську практику, забезпечувати членів спілки методичною літературою, що видається спілкою;

2.2.5. Сприяти неухильному дотриманню норм адвокатської етики;

2.2.6. Сприяти науковій розробці питань, пов’язаних з діяльністю адвокатури, усуненню недоліків у правозастосовчій діяльності;

2.2.7. Вивчати ефективність дії правових актів і вносити пропозиції щодо вдосконалення законодавства та практики його застосування;

2.2.8. Самостійно або спільно з державними органами та іншими громадськими організаціями проводити конгреси, конференції, семінари, тренінги, оголошувати конкурси тощо, брати участь у відповідних заходах за кордоном;

2.2.9. Сприяти зміцненню зв’язків між юридичною наукою, освітою і практикою, розширенню демократії і гласності у правотворчості;

2.2.10. Брати участь в організації юридичної освіти та перепідготовці кадрів та підвищенні кваліфікації юристів;

2.2.11. Пропагувати та роз’яснювати чинне законодавство;

2.2.12. Здійснювати правову експертизу законопроектів та нормативно-правових актів;

2.2.13. Створювати спеціальні фонди спілки, юридичні бюро, навчально-методичні і консультаційні пункти, а також підприємства і організації, необхідні для виконання статутних завдань, оздоровчі та соціально-культурні заклади, мати у власності приміщення, споруди, засоби транспорту і зв’язку та інше майно. Господарським підприємствам, закладам та організаціям спілки в установленому законом порядку надається статус юридичної особи і вони діють відповідно до чинного законодавства;

2.2.14. В установленому законом порядку засновувати видавництва, видавати газети, журнали, науково-популярну, довідкову та іншу літературу;

2.2.15. Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси членів спілки у державних органах і громадських організаціях;

2.2.16. Одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх статутних завдань;

2.2.17. Організаційно і матеріально підтримувати інші громадські організації (об’єднання), надавати допомогу в їх створенні;

2.2.18. Створювати третейські суди;

2.2.19.Розвивати міжнародні зв’язки, обмін професійним досвідом, співробітництво з різними міжнародними організаціями, всебічно сприяти імплементації міжнародних норм і стандартів адвокатської діяльності;

2.2.20. Підтримувати зв’язки та здійснювати обмін делегаціями з організаціями зарубіжних країн, бути членом міжнародних організацій, здійснювати іншу міжнародну діяльність в межах завдань, визначених цим статутом.

3. ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ

Для виконання статутних завдань у встановленому законом порядку спілка:

3.1. Розглядає звернення членів спілки, пов’язані з порушенням їх професійних і соціальних прав, приниженням честі й гідності, а також з питань відрахування і виключення з адвокатських об’єднань, притягнення до дисциплінарної відповідальності, направляє подання у відповідні державні, правоохоронні органи, адвокатські об’єднання, громадські організації щодо усунення виявлених порушень, представляє інтереси членів спілки;

3.2. Організовує науково-методичну роботу, обмін досвідом роботи адвокатів;

3.3. Сприяє поширенню правових знань і правової культури через друковані видання та інші інформаційні органи;

3.4. Вивчає правовий досвід інших країн і розвиває різні форми міжнародних контактів;

3.5. Встановлює нагороди і заохочує членів спілки за активну роботу у спілці, вносить у встановленому законом порядку пропозиції стосовно представлення членів спілки до державних нагород, почесних звань;

3.6. Сприяє оздоровленню членів спілки, реалізації їх соціальних прав;

3.7. Для виконання своїх статутних завдань спілка може бути засновником інших юридичних осіб, в тому числі третейських судів.

4. ЧЛЕНИ СПІЛКИ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. Спілка створюється за принципами індивідуального і колективного членства. Умови і порядок набуття членства у спілці та його припинення визначаються цим статутом.

4.2. Членами спілки можуть бути — адвокати, колективними членами — колективи адвокатських бюро, адвокатських об’єднань і асоціацій, які визнають цей статут, добровільно виявили бажання вступити до спілки і брати участь у її діяльності.

Почесними членами спілки можуть бути вчені-юристи, провідні громадські діячі, особи, які займаються адвокатською діяльністю за межами україни.

4.3. Прийняття у члени спілки здійснюється на підставі поданої заяви регіональним відділенням САУ відповідно до положення про регіональне відділення САУ або правлінням (радою) спілки адвокатів україни.

Членові спілки адвокатів україни видається правлінням спілки членський квиток.

4.4. Індивідуальні члени спілки та повноважні представники колективних членів мають право:

4.4.1.Обирати і бути обраними до керівних органів спілки;

4.4.2.Брати участь у роботі з’їздів, конференцій та інших заходах, що їх організовує спілка, як безпосередньо, так і через своїх представників для виконання статутних завдань;

4.4.3.Одержувати всі види консультативної і методичної допомоги, яку надає спілка, методичні посібники та інші матеріали, що видаються спілкою; методичною, консультативною та іншою допомогою, яку надає спілка;

4.4.4. Вносити на розгляд САУ пропозиції щодо вдосконалення її діяльності;

4.4.5. Звертатися до спілки за захистом своїх соціальних та професійних прав, законних інтересів, зокрема, з приводу необґрунтованого притягнення до дисциплінарної відповідальності, позбавлення права займатися адвокатською діяльністю;

4.4.6. Користуватися культурними, соціально-побутовими та матеріальними благами, що їх надає спілка;

4.4.7. Одержувати інформацію про діяльність спілки, вносити до органів спілки запити і пропозиції щодо питань, пов’язаних з її статутною діяльністю, і одержувати на них відповіді;

4.4.8. Використовувати емблему спілки за згодою правління спілки, користуватись послугами створених спілкою підприємств і організацій на пільгових умовах;

4.4.9. Вийти із САУ в порядку та на умовах, передбачених цим статутом.

4.5. Член спілки зобов’язаний:

4.5.1. Дотримуватися статуту спілки;

4.5.2. Дотримуватися норм моралі і професійної етики;

4.5.3. Брати активну участь у роботі регіонального відділення та органу спілки, до якого він обраний;

4.5.4. Сприяти проведенню в життя рішень керівних органів спілки, дбати про зміцнення авторитету спілки, не допускати дій, що її дискредитують;

4.5.5. У встановленому порядку і розмірі своєчасно сплачувати членські внески;

4.5.6. Нести інші обов’язки, передбачені чинним законодавством україни, цим статутом та іншими документами керівних органів спілки.

4.6. За активну участь у роботі спілки, вагомий внесок у розвиток адвокатської професії, членам спілки можуть присвоюватись почесні звання спілки адвокатів україни, вони можуть заохочуватись спілкою іншими засобами, а також представлятись до державних нагород і почесних звань.

4.7. Членство у спілці припиняється:

4.7.1 за заявою члена спілки з дня її надходження до регіонального відділення спілки відповідно до положення про регіональне відділення САУ або до правління (ради) САУ;

4.7.2. За рішенням компетентного органу колективного члена з дня надходження цього рішення до регіонального відділення спілки відповідно до положення про регіональне відділення САУ або до правління (ради) САУ;

4.7.3. У разі анулювання адвокатського свідоцтва з дня прийняття відповідного рішення;

4.7.4. Припинення адвокатської діяльності, крім випадків виходу на пенсію, прикомандирування до вищої ради юстиції україни тощо.

4.8.Член спілки може бути виключений з неї за порушення обов’язків члена спілки, вимог статуту спілки З’їздом, радою, загальними зборами регіонального відділення відповідно до положення про регіональне відділення САУ.

Рішення регіонального відділення САУ про виключення зі спілки може бути протягом місяця оскаржене до ради спілки.

4.9. Розмір та порядок сплати вступного і членського внеску для індивідуальних і колективних членів встановлюється радою спілки.

4.10. Відділення спілки залишають із внесків, що надійшли, 50 відсотків та витрачають їх для здійснення цілей і завдань спілки, решту внесків зобов’язані протягом семи банківських днів перерахувати на рахунок спілки адвокатів україни.

Розмір цих відрахувань за рішенням З’їзду або ради може змінюватися.

4.11.Відділення спілки зобов’язані не пізніше п’ятнадцяти днів після закінчення кварталу направляти до правління САУ рішення зборів (конференцій, засідань правління) регіональних відділень фінансовий звіт та щоквартально надавати список членів спілки.

5. СТРУКТУРА СПІЛКИ

5.1.Формування і компетенція керівних органів спілки

основою спілки є регіональні відділення спілки в автономній республіці крим, областях, містах києві та севастополі, що об’єднують індивідуальних і колективних членів, є юридичною особою, які:

а) реалізують цілі і завдання спілки;

б) беруть участь у статутній діяльності спілки;

в) приймають у члени спілки, відраховують та виключають із неї;

г) висувають делегатів на З’їзд та до різних керівних органів спілки, а також обирають представників у кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури;

д) вносять пропозиції про представлення своїх членів до державних нагород, почесних звань, рекомендують їх для поїздок по країні і за кордон для вивчення правового досвіду, вносять пропозиції з інших питань, пов’язаних із статутною діяльністю спілки;

е) заохочують членів спілки шляхом матеріального та морального стимулювання;

є) забезпечують своєчасний збір і перераховування членських внесків на рахунок спілки.

5.2. Відділення спілки діє на підставі положення про регіональне відділення САУ, яке приймається загальними зборами членів відділення відповідно до примірного положення і затверджується правлінням спілки.

5.3. Органами спілки адвокатів україни є: З’їзд, рада, правління, ревізійна комісія; постійні і тимчасові комісії, секретаріат та інші структури для здійснення цілей і завдань спілки.

5.4. Вищим керівним органом спілки є З’їзд. Чергові з’їзди спілки скликаються один раз на п’ять років.

Дата відкриття З’їзду і норма представництва встановлюються радою САУ і оголошуються нею не пізніше, як за три місяці до З’їзду.

5.5. Позачерговий З’їзд спілки скликається з ініціативи ради, а також на вимогу правління, ревізійної комісії спілки, або на вимогу не менш як 1/3 членів спілки у тримісячний строк.

5.6. З’їзд вважається правомочним, якщо в його роботі бере участь не менше 2/3 обраних делегатів.

5.7. З’їзд спілки заслуховує звіт про діяльність спілки та розглядає будь-які питання, що стосуються діяльності спілки. До виключної компетенції З’їзду відноситься:

5.7.1. Затвердження статуту спілки, внесення до нього змін і доповнень, затвердження положення про ревізійну комісію;

5.7.2. Обрання президента, першого віце-президента, віце-президентів, ревізійної комісії;

5.7.3. Зміни до статуту спілки вносяться не менш як 3/4 голосів делегатів, які беруть участь у роботі З’їзду;

5.7.4. 3’їзд спілки прямим таємним або відкритим (за рішенням з’їзду) голосуванням обирає із числа делегатів з’їзду президента, першого віце-президента, віце-президентів спілки, кількість яких встановлюється З’їздом, строком на п’ять років. Для їх обрання необхідно набрати більше ½ голосів делегатів, які беруть участь у роботі з’їзду;

5.7.5. Президент, перший віце-президент, віце-президенти можуть виконувати свої обов’язки на штатній основі, на громадських засадах та за сумісництвом;

5.7.6.Президент, перший віце-президент, віце-президенти, члени ради, члени правління, голова і члени ревізійної комісії можуть бути достроково відкликані за рішенням з’їзду.

5.8. Президент спілки здійснює загальне керівництво спілкою, здійснює загальне керівництво роботою ради, правління та секретаріату спілки, подає звіти про роботу спілки, представляє спілку у державних органах, судах, громадських та міжнародних організаціях, зокрема у вищій кваліфікаційній комісії адвокатури, підписує від імені спілки, ради, правління та секретаріату документи, здійснює інші дії згідно зі статутом.

5.9. Віце-президенти обираються з числа делегатів З’їзду і за посадою входять до складу ради та правління спілки. На віце-президентів покладається забезпечення постійного зв’язку між керівними органами спілки та адвокатами на місцях, координація діяльності відділень спілки, сприяння виконанню статутних завдань та рішень спілки.

Перший віце-президент спілки координує роботу віце-президентів спілки та голів постійних комісій спілки.

5.10. У період між з’їздами вищим керівним органом спілки є рада спілки. До складу ради входить представник від кожного регіонального відділення, який обирається загальними зборами регіонального відділення в автономній республіці крим, областях, містах києві та севастополі на підставі положення про регіональне відділення.

До складу ради за посадою входять президент спілки, перший віце-президент та віце-президенти спілки, голови регіональних відділень в автономній республіці крим, областях, містах києві та севастополі, голови, їх заступники та члени постійних комісій спілки.

5.11. Рада спілки:

5.11.1. Визначає плани роботи спілки;

5.11.2. Розглядає питання статутної діяльності спілки;

5.11.3. Затверджує бюджет спілки і розглядає звіт про його виконання;

5.11.4. Заслуховує звіти президента спілки, комісій, здійснює інші функції згідно зі статутом спілки, крім віднесених до виключної компетенції З’їзду;

5.11.5. Щорічно заслуховує звіти правління;

5.11.6. Встановлює компетенцію і затверджує положення про постійні та тимчасові комісії спілки та інші структури спілки;

5.11.7. Затверджує атрибутику спілки, положення про почесні звання, нагороди та відзнаки спілки адвокатів україни;

5.11.8. Приймає програми спілки;

5.11.9. Скликає З’їзди спілки та встановлює норму представництва, звітує перед З’їздом про свою діяльність;

5.11.10. Затверджує річні бюджети правління спілки і розглядає звіти про їх виконання;

5.11.11. Затверджує рішення правління спілки про вступ спілки до інших громадських організацій (об’єднань), в тому числі міжнародних, та вихід з них;

5.11.12.Вирішує інші питання діяльності спілки, що не входять до виключної компетенції З’їзду спілки;

5.11.13. Основна форма роботи ради спілки — пленарні засідання, які проводяться у міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.

Засідання ради проводяться з ініціативи правління спілки, на вимогу президента спілки, віце-президентів, ревізійної комісії або не менше третини членів ради спілки.

5.12. Виконавчим органом спілки є правління, до складу якого входять президент спілки, перший віце-президент спілки, віце-президенти спілки з діяльності в регіонах, віце-президент спілки з міжнародних зв’язків та голови постійних комісій спілки.

Правління розробляє пропозиції і готує матеріали для розгляду на з’їздах, засіданнях ради спілки та здійснює виконання їх рішень; формує постійні і тимчасові комісії; організовує господарську та іншу поточну роботу спілки, затверджує і в установленому порядку подає на реєстрацію положення про третейські суди.

5.13. Для технічного забезпечення роботи спілки діє секретаріат, який очолює голова секретаріату. Кількісний склад секретаріату та його голова затверджуються правлінням спілки.

5.14. Ревізійна комісія обирається у кількості трьох осіб таємним або відкритим (за рішенням з’їзду) голосуванням строком на п’ять років і діє згідно з положенням про рeвізійну комісію, яке затверджується з’їздом.

5.15. Спілка може створювати комісії, склад яких формує правління:

а) із захисту прав та законних інтересів членів спілки;

б) законопроектну;

в) з соціальних питань;

г) з міжнародних зв’язків;

д) з господарської діяльності;

е) з професійної майстерності;

є) з професійної етики;

ж) молодіжну;

з) жіночу;

і) з вивчення історії адвокатури україни.

Спілка адвокатів україни, за рішенням ради або правління, може створювати й інші комісії (в тому числі тимчасові), інші структури з метою реалізації статутних завдань.

6. КОШТИ ТА МАЙНО СПІЛКИ

6.1. Кошти спілки формуються із наступних джерел:

- вступних і членських внесків;

- коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

- коштів і майна, переданих в установленому порядку державою;

- надходжень від господарської діяльності заснованих спілкою підприємств і організацій;

- спонсорських та благодійних внесків, пожертвувань громадян;

- будь-яких пасивних доходів.

6.2. Спілка, її відділення можуть мати у власності будинки, споруди, обладнання та інше майно.

6.3. Члени спілки, які припинили членство в спілці або виключені з неї, не мають права на частку майна і коштів спілки.

6.4. Розпорядження майном спілки здійснюють керівні органи спілки, а майном відділень спілки - керівні органи відділень.

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ

7.1. Припинення діяльності спілки може відбуватися шляхом реорганізації або ліквідації.

7.2. Реорганізація спілки відбувається згідно з рішенням З’їзду, якщо за таке рішення проголосувало не менше ніж ¾ присутніх делегатів на З’їзді.

7.3. Ліквідація спілки може бути за рішенням З’їзду, якщо за таке рішення проголосувало не менше ніж ¾ присутніх делегатів на З’їзді або за рішенням суду. У випадку ліквідації створюється ліквідаційна комісія.

7.4. Кошти та майно спілки після ліквідації не можуть перерозподілятися між членами спілки, а передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду.

7.5. Зміни та доповнення до цього статуту затверджуються з’їздом спілки. Зміни до статутних документів підлягають обов’язковій реєстрації міністерством юстиції україни.

Додати коментар

оновити, якщо не видно коду